ප්රවර්ගය වැඩෙන ජෙන්ටියන්

විවෘත ක්ෂේත්රයේ වර්ධනය වන ජෙන්ටියන් පිළිබඳ රහස්
වැඩෙන ජෙන්ටියන්

විවෘත ක්ෂේත්රයේ වර්ධනය වන ජෙන්ටියන් පිළිබඳ රහස්

ජෙන්ටියන් (ලතින් නම - ජෙන්ටියානා) යනු ශාක සිය ගණනක සාමාන්‍ය නම වන අතර එය බහු වාර්ෂික සහ වාර්ෂික, ලොව පුරා (අප්‍රිකාව සහ ඇන්ටාක්ටිකාව හැර) වර්ධනය වන අතර, එම නිසා පෙනුම පමණක් නොව, වර්ධනය හා රැකවරණය අනුව ද වෙනස් වේ. . කෙසේ වෙතත්, හරියටම මෙම ප්‍රභේදය නිසා උද්‍යානවල ජෙන්ටියන් ප්‍රභේද කිහිපයක් සිටුවීමෙන් ඔබට සමය පුරාම අඛණ්ඩව මල් පිපීමේ බලපෑම ලබා ගත හැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
වැඩෙන ජෙන්ටියන්

විවෘත ක්ෂේත්රයේ වර්ධනය වන ජෙන්ටියන් පිළිබඳ රහස්

ජෙන්ටියන් (ලතින් නම - ජෙන්ටියානා) යනු ශාක සිය ගණනක සාමාන්‍ය නම වන අතර එය බහු වාර්ෂික සහ වාර්ෂික, ලොව පුරා (අප්‍රිකාව සහ ඇන්ටාක්ටිකාව හැර) වර්ධනය වන අතර, එම නිසා පෙනුම පමණක් නොව, වර්ධනය හා රැකවරණය අනුව ද වෙනස් වේ. . කෙසේ වෙතත්, හරියටම මෙම ප්‍රභේදය නිසා උද්‍යානවල ජෙන්ටියන් ප්‍රභේද කිහිපයක් සිටුවීමෙන් ඔබට සමය පුරාම අඛණ්ඩව මල් පිපීමේ බලපෑම ලබා ගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න