කාමර අයිවී

විශේෂාංග ගෘහස්ථ අයිවි සඳහා සත්කාර

ගෘහස්ථ අයිවි යනු ගෙවතු හිමියන්ගේ වඩාත් ආදරණීය ශාකයකි. සාමාන්‍ය අයිවි වල නිජබිම (lat. Hedera helix - ivy curly) මධ්‍යධරණී මුහුදයි. අද, අභිජනනය කරන්නන්ගේ කාර්යයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, ගෘහස්ථ අයිවි වර්ග සියයකට වඩා ඇත ("හොලිබ්රා", "ඒව", "මොනා ලීසා", "හැරල්ඩ්", "ජුබිලි" ආදිය). ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න