ප්රවර්ගය ගස් කඩුව

ජනප්රිය ගස් පීංස් පිළිබඳ විස්තරය
ගස් කඩුව

ජනප්රිය ගස් පීංස් පිළිබඳ විස්තරය

ගස peony (සන්නාහයකින්. Paeonia x suffruticosa), එය අර්ධ පඳුරු වන අතර, Peony කුලයට අයත් දෙමුහුන් ශාක වර්ගයක් වන අතර එය Pion පවුල නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, සමහර විද්යාඥයන් විශේෂ ගහක පැන් වර්ග වෙන් කර නොතිබුණද, ඒවා වර්ග හා දෙමුහුන් ප්රභේදයන් වර්ග කරයි. අද ලෝකයේ මෙම ශාකයේ වර්ග හා දෙමුහුන් පන්සියයකට වඩා ඇති අතර ඒවායින් බොහොමයක් චීනයේ වර්ධනය වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ගස් කඩුව

ජනප්රිය ගස් පීංස් පිළිබඳ විස්තරය

ගස peony (සන්නාහයකින්. Paeonia x suffruticosa), එය අර්ධ පඳුරු වන අතර, Peony කුලයට අයත් දෙමුහුන් ශාක වර්ගයක් වන අතර එය Pion පවුල නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, සමහර විද්යාඥයන් විශේෂ ගහක පැන් වර්ග වෙන් කර නොතිබුණද, ඒවා වර්ග හා දෙමුහුන් ප්රභේදයන් වර්ග කරයි. අද ලෝකයේ මෙම ශාකයේ වර්ග හා දෙමුහුන් පන්සියයකට වඩා ඇති අතර ඒවායින් බොහොමයක් චීනයේ වර්ධනය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න