ප්රවර්ගය ඇපල් ගස් වීරයා

Bogatyr ඇපල්: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ සහ වාසි මොනවාද?
ඇපල් ගස් වීරයා

Bogatyr ඇපල්: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ සහ වාසි මොනවාද?

අද අපි කතා කරන්නේ "වීරයා" ලෙස හඳුන්වන මැද මංතීරුවේ සිටුවීම සඳහා ඉතා ප්‍රසිද්ධ ඇපල් වර්ගයක් ගැන ය. පලතුරු, ගස, පැළ සිටුවීමේ ලක්ෂණ සහ තරුණ බීජ පැළයක් රැකබලා ගැනීම පිළිබඳව විස්තරාත්මකව දැන හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ඇපල් ප්‍රභේදය එහි පලතුරු වල ඉහළ රසය සඳහා පමණක් නොව, සියළුම වර්ගවල ගෘහස්ථ ටින් කිරීම, මුත්‍රා කිරීම හෝ යුෂ මිරිකීම සඳහා සුදුසු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් ගස් වීරයා

Bogatyr ඇපල්: විවිධත්වයේ ලක්ෂණ සහ වාසි මොනවාද?

අද අපි කතා කරන්නේ "වීරයා" ලෙස හඳුන්වන මැද මංතීරුවේ සිටුවීම සඳහා ඉතා ප්‍රසිද්ධ ඇපල් වර්ගයක් ගැන ය. පලතුරු, ගස, පැළ සිටුවීමේ ලක්ෂණ සහ තරුණ බීජ පැළයක් රැකබලා ගැනීම පිළිබඳව විස්තරාත්මකව දැන හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ඇපල් ප්‍රභේදය එහි පලතුරු වල ඉහළ රසය සඳහා පමණක් නොව, සියළුම වර්ගවල ගෘහස්ථ ටින් කිරීම, මුත්‍රා කිරීම හෝ යුෂ මිරිකීම සඳහා සුදුසු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න