ප්රවර්ගය කෝනල් ජෑම් වට්ටෝරුව

ශීත ඍතුව සඳහා වට්ටෝරු බර්ගර් වට්ටෝරුවක් තෝරා ගැනීම
කෝනල් ජෑම් වට්ටෝරුව

ශීත ඍතුව සඳහා වට්ටෝරු බර්ගර් වට්ටෝරුවක් තෝරා ගැනීම

නිජබිම සුනඛ දැව දකුණු ප්‍රදේශ වේ: ක්‍රිමියාව, මෝල්ඩෝවා සහ මධ්‍යම ආසියාව. අවාසනාවකට මෙන්, බෙරී වල කැපී පෙනෙන ගුණාංග ගැන ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති, තෝරා ගැනීම නිසා ඩොග්වුඩ් දකුණේ පමණක් නොවේ. එය අතිශයෝක්තියෙන් තොරව වටිනා medic ෂධීය ශාකයකි. බොහෝ රෝග සහ බරපතල රෝග සඳහා කොන් වල කොටස් වලින් කසාය හා ටින්කටර මගින් ප්‍රතිකාර කරනු ලැබේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කෝනල් ජෑම් වට්ටෝරුව

ශීත ඍතුව සඳහා වට්ටෝරු බර්ගර් වට්ටෝරුවක් තෝරා ගැනීම

නිජබිම සුනඛ දැව දකුණු ප්‍රදේශ වේ: ක්‍රිමියාව, මෝල්ඩෝවා සහ මධ්‍යම ආසියාව. අවාසනාවකට මෙන්, බෙරී වල කැපී පෙනෙන ගුණාංග ගැන ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති, තෝරා ගැනීම නිසා ඩොග්වුඩ් දකුණේ පමණක් නොවේ. එය අතිශයෝක්තියෙන් තොරව වටිනා medic ෂධීය ශාකයකි. බොහෝ රෝග සහ බරපතල රෝග සඳහා කොන් වල කොටස් වලින් කසාය හා ටින්කටර මගින් ප්‍රතිකාර කරනු ලැබේ.
තව දුරටත් කියවන්න