ප්රවර්ගය ක්‍රිසන්තමියම්

උද්‍යාන ක්‍රිසන්තමම් වර්ග සහ වර්ග, උද්‍යානය සඳහා මලක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද
ක්‍රිසන්තමියම්

උද්‍යාන ක්‍රිසන්තමම් වර්ග සහ වර්ග, උද්‍යානය සඳහා මලක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

Crysanthemums - ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සරත් සෘතුවේ මල් වලින් එකකි. ඔවුන්ගේ මල් බහුල, ඇදහිය නොහැකි තරම් වර්ණවත් හා දිගු කල් පවතී. ශාක වර්ගවල විවිධ වර්ග හා ප්‍රභේද විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. මෙම ලිපියෙන් උයනට වඩාත් සුදුසු ජනප්‍රිය ක්‍රිසන්තමම් සහ ප්‍රභේද විස්තර කෙරේ. කැරලි නොවන ප්‍රභේද ක්‍රිසන්තමියම් විශේෂ 160 ක් පමණ සහ වර්ග 1000 කට වඩා ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ක්‍රිසන්තමියම්

උද්‍යාන ක්‍රිසන්තමම් වර්ග සහ වර්ග, උද්‍යානය සඳහා මලක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

Crysanthemums - ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සරත් සෘතුවේ මල් වලින් එකකි. ඔවුන්ගේ මල් බහුල, ඇදහිය නොහැකි තරම් වර්ණවත් හා දිගු කල් පවතී. ශාක වර්ගවල විවිධ වර්ග හා ප්‍රභේද විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. මෙම ලිපියෙන් උයනට වඩාත් සුදුසු ජනප්‍රිය ක්‍රිසන්තමම් සහ ප්‍රභේද විස්තර කෙරේ. කැරලි නොවන ප්‍රභේද ක්‍රිසන්තමියම් විශේෂ 160 ක් පමණ සහ වර්ග 1000 කට වඩා ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න