ප්රවර්ගය ඩාලියා

ඔවුන්ගේ ගිම්හාන ගෘහයේ වාර්ෂික ඩැලියස් වගා කරන්නේ කෙසේද?
ඩාලියා

ඔවුන්ගේ ගිම්හාන ගෘහයේ වාර්ෂික ඩැලියස් වගා කරන්නේ කෙසේද?

ඩාලියා - සරත් සෘතුවේ මල් වල රැජින. සරත් සමයේ අග භාගය වන තුරුම එය මල් පිපී ඇත. මීට අමතරව, ඩැලියාව ශාකය රැකබලා ගැනීම අපහසු නැත. අද වන විට බොහෝ ගෙවතු හිමියන් බහු වාර්ෂික පළතුරු සමඟ වාර්ෂික ඩැලියස් වගා කිරීමට පටන් ගත් අතර ඒවා වැඩීම හා නඩත්තු කිරීම එතරම් කරදරයක් නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඩාලියා

ඔවුන්ගේ ගිම්හාන ගෘහයේ වාර්ෂික ඩැලියස් වගා කරන්නේ කෙසේද?

ඩාලියා - සරත් සෘතුවේ මල් වල රැජින. සරත් සමයේ අග භාගය වන තුරුම එය මල් පිපී ඇත. මීට අමතරව, ඩැලියාව ශාකය රැකබලා ගැනීම අපහසු නැත. අද වන විට බොහෝ ගෙවතු හිමියන් බහු වාර්ෂික පළතුරු සමඟ වාර්ෂික ඩැලියස් වගා කිරීමට පටන් ගත් අතර ඒවා වැඩීම හා නඩත්තු කිරීම එතරම් කරදරයක් නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න