ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී මිහිරි චෙරි කප්පාදු කිරීම

අපි සරත් සෘතුවේ දී + මිහිරි චෙරි කප්පාදු කරන්නෙමු
සරත් සෘතුවේ දී මිහිරි චෙරි කප්පාදු කිරීම

අපි සරත් සෘතුවේ දී + මිහිරි චෙරි කප්පාදු කරන්නෙමු

සමහර ආධුනික Gardeners තම අස්වන්න සහ තම අස්වන්න වැනි ගල් ගස් කප්පාදු කිරීම අවශ්‍ය යැයි නොසිතයි. කෙසේ වෙතත්, මෙය වැරදිය. කප්පාදු කිරීමෙන් ගසට ආයු කාලය දීර්, කිරීමටත්, එය පුනර්ජීවනය කිරීමටත්, රෝග හා පළිබෝධකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමටත්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ බහුල බෙරි අස්වැන්නක් ඉදවීමටත් දායක වේ. ජීවිතයේ පළමු වසරවල කප්පාදු කිරීම ගසේ ඔටුන්න සාදයි, එය තවදුරටත් පලතුරු සඳහා වැදගත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී මිහිරි චෙරි කප්පාදු කිරීම

අපි සරත් සෘතුවේ දී + මිහිරි චෙරි කප්පාදු කරන්නෙමු

සමහර ආධුනික Gardeners තම අස්වන්න සහ තම අස්වන්න වැනි ගල් ගස් කප්පාදු කිරීම අවශ්‍ය යැයි නොසිතයි. කෙසේ වෙතත්, මෙය වැරදිය. කප්පාදු කිරීමෙන් ගසට ආයු කාලය දීර්, කිරීමටත්, එය පුනර්ජීවනය කිරීමටත්, රෝග හා පළිබෝධකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමටත්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ බහුල බෙරි අස්වැන්නක් ඉදවීමටත් දායක වේ. ජීවිතයේ පළමු වසරවල කප්පාදු කිරීම ගසේ ඔටුන්න සාදයි, එය තවදුරටත් පලතුරු සඳහා වැදගත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න