ශීත ඍතුවේ දී අර්තාපල් රෝපණය

ශීත ඍතුවට පෙර අර්තාපල් රෝපණය කිරීම සඳහා ඉඟි

ඔබ තරුණ අර්තාපල් කැමතිද? ඉක්මන් කරන්න? එවිට ශීත ඍතුවේ දී ඇයව තබන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, හිම වලට පෙර රෝපණය කිරීමේ යම් අවදානමක් ඇත, නමුත් අස්වැන්න සාමාන්යයවලට වඩා වැඩි වන අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, එය කලින් ඉදවීමට පෙර. දකුණේ දේශගුණය සහ පස මෙම කාර්යයට හිතකර වනු ඇත. ඒ නිසා මැයි මාසයේදී ඔබට අර්තාපල් සහ එළවළු තරමක් විශාල බෝගයක් වෙඩි තැබිය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න