ප්රවර්ගය ශීත in තුවේ දී අර්තාපල් සිටුවීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්
වැටීම තුළ ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ සරත් රෝපණය සඳහා උපදෙස්

සෑම උයන් ශාලාවක් අලංකාරව හා මනරම් උද්යානයක් සිහින දකිනු ඇත. ඒ නිසා පඳුරු පඳුරු, අලංකාර මල්, බොහෝ පල දරන්නන් ගස් වර්ධනය වේ ... අවිනිශ්චිත ඇස් පෙනීම! ලස්සන පළතුරු ගස්වලින් එකක් ඇප්රිකොට් ඇටයේ, එය අපේ ඇස්වලට රසවත් මල් සමග සතුටු වන අතර, ඇප්රිකොට් ඇරෝක්රෝට් ඇටයේ රසය සහ අසමසම පෙනුම අසමසම වේ. ඇප්රිකොට් යනු ඉතා ප්රබල ගසක් නොවේ. නිසි සැලකිල්ලකින් යුතුව, අපගේ උත්සාහයන් සඳහා, ඉහළ අස්වැන්නක් අපට ලබා දෙයි.

තව දුරටත් කියවන්න
ශීත ඍතුවේ දී අර්තාපල් රෝපණය

ශීත ඍතුවට පෙර අර්තාපල් රෝපණය කිරීම සඳහා ඉඟි

ඔබ තරුණ අර්තාපල් කැමතිද? ඉක්මන් කරන්න? එවිට ශීත ඍතුවේ දී ඇයව තබන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, හිම වලට පෙර රෝපණය කිරීමේ යම් අවදානමක් ඇත, නමුත් අස්වැන්න සාමාන්යයවලට වඩා වැඩි වන අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, එය කලින් ඉදවීමට පෙර. දකුණේ දේශගුණය සහ පස මෙම කාර්යයට හිතකර වනු ඇත. ඒ නිසා මැයි මාසයේදී ඔබට අර්තාපල් සහ එළවළු තරමක් විශාල බෝගයක් වෙඩි තැබිය හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න