ප්රවර්ගය අඩු වැඩෙන ඇපල් වර්ග

අඩු වැඩෙන ඇපල් වර්ග
අඩු වැඩෙන ඇපල් වර්ග

අඩු වැඩෙන ඇපල් වර්ග

අඩු ඇපල් ගස් අඩු ගස් වේ. උන්ගේ උපරිම උෂ්ණත්වය සෙන්ටිමීටර 120 ක් වන අතර, ඔටුන්නයේ විෂ්කම්භය මීටර් හතර හමාරක් පමණ වන අතර ගස මීටර් තුනක් සිට පහ දක්වා උසකට වැඩෙයි. ග්රාස් සාමාන්යයෙන් කෙටි ඇපල් ගස් යටතේ වැඩේ. ඔවුන් සාමාන්යයෙන් කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ: මධ්යම උස් හා බලසම්පන්න.

තව දුරටත් කියවන්න
අඩු වැඩෙන ඇපල් වර්ග

අඩු වැඩෙන ඇපල් වර්ග

අඩු ඇපල් ගස් අඩු ගස් වේ. උන්ගේ උපරිම උෂ්ණත්වය සෙන්ටිමීටර 120 ක් වන අතර, ඔටුන්නයේ විෂ්කම්භය මීටර් හතර හමාරක් පමණ වන අතර ගස මීටර් තුනක් සිට පහ දක්වා උසකට වැඩෙයි. ග්රාස් සාමාන්යයෙන් කෙටි ඇපල් ගස් යටතේ වැඩේ. ඔවුන් සාමාන්යයෙන් කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ: මධ්යම උස් හා බලසම්පන්න.
තව දුරටත් කියවන්න