හයිඩ්‍රේන්ජස් වලට ජලය දැමීම

හයිඩ්‍රේන්ජා ගස "ඇනබෙල්": අශෝභන පඳුරු සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

ගස් හයිඩ්‍රේන්ජා බොහෝ විට උද්‍යාන සහ උද්‍යාන, චතුරස්ර සහ මං තීරු අලංකාර කරයි. පිළිවෙලට සංයුක්ත පඳුරක්, වැඩෙන පහසුව සහ හිම සුදු පැහැති තොප්පියක් සඳහා "ඇනබෙල්" ආදර වගාකරුවන්ට වර්ග කරන්න. හයිඩ්‍රේන්ජා ප්‍රභේදයේ විශේෂාංග "ඇනබෙල්" හයිඩ්‍රේන්ජා ගස "ඇනබෙල්" - මීටර් එකහමාරකට නොඅඩු උසකින් යුත් කුඩා පිළිවෙලට පඳුරක්, ඔටුන්න පළල මීටර් තුනක් දක්වා.
තව දුරටත් කියවන්න