ප්රවර්ගය නිරෝධායනය

නිරෝධායන බීජ වැඩීම
නිරෝධායනය

නිරෝධායන බීජ වැඩීම

දීප්තිමත් හා ආකර්ශනීය ඇසේ සුද ඉවත් කිරීම විවෘත ටෙරස් සහ වෙරන්ඩා වල බාහිර අලංකරණයේ අංගයක් ලෙස, භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී මෙන්ම ඔබේ නිවසේ හෝ කාර්යාල අභ්‍යන්තරයේ සැරසිලි ලෙසද දැකිය හැකිය. ග්‍රීක භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කර ඇති මෙම “පැහැදිලි, පිරිසිදු” මල් සුන්දර පෙනුමක් ඇති අතර අවම සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය වන අතර අවුරුද්ද පුරාම ඔවුන්ගේ අලංකාරය ගැන සතුටු වීමට සූදානම්ය.

තව දුරටත් කියවන්න
නිරෝධායනය

නිරෝධායන බීජ වැඩීම

දීප්තිමත් හා ආකර්ශනීය ඇසේ සුද ඉවත් කිරීම විවෘත ටෙරස් සහ වෙරන්ඩා වල බාහිර අලංකරණයේ අංගයක් ලෙස, භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී මෙන්ම ඔබේ නිවසේ හෝ කාර්යාල අභ්‍යන්තරයේ සැරසිලි ලෙසද දැකිය හැකිය. ග්‍රීක භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කර ඇති මෙම “පැහැදිලි, පිරිසිදු” මල් සුන්දර පෙනුමක් ඇති අතර අවම සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය වන අතර අවුරුද්ද පුරාම ඔවුන්ගේ අලංකාරය ගැන සතුටු වීමට සූදානම්ය.
තව දුරටත් කියවන්න