ප්රවර්ගය වෛද්‍ය හැරීම

මිනිස් සෞඛ්‍යයට ප්‍රයෝජනවත් නොවේ: භාවිතය සහ contraindications
වෛද්‍ය හැරීම

මිනිස් සෞඛ්‍යයට ප්‍රයෝජනවත් නොවේ: භාවිතය සහ contraindications

බ්ලැක්ටෝර්න් - පඳුරු, ලොව පුරා බොහෝ රටවල ප්‍රචලිත වී ඇත. සමහර අය එය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් සමඟ ඇසුරු කරයි (මෙම පැළයෙන් ඔහුගේ මල් වඩම සාදන ලද්දේ), නමුත් බොහෝ විට හැරීම එහි වාසිදායක ගුණාංග සඳහා ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර එමඟින් එය raw ෂධීය අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි වේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, හැරීම වියළා ගන්නේ කෙසේද සහ එයින් සකස් කළ හැක්කේ කුමක් ද යන ප්‍රශ්න පැන නගී.

තව දුරටත් කියවන්න
වෛද්‍ය හැරීම

මිනිස් සෞඛ්‍යයට ප්‍රයෝජනවත් නොවේ: භාවිතය සහ contraindications

බ්ලැක්ටෝර්න් - පඳුරු, ලොව පුරා බොහෝ රටවල ප්‍රචලිත වී ඇත. සමහර අය එය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් සමඟ ඇසුරු කරයි (මෙම පැළයෙන් ඔහුගේ මල් වඩම සාදන ලද්දේ), නමුත් බොහෝ විට හැරීම එහි වාසිදායක ගුණාංග සඳහා ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර එමඟින් එය raw ෂධීය අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි වේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, හැරීම වියළා ගන්නේ කෙසේද සහ එයින් සකස් කළ හැක්කේ කුමක් ද යන ප්‍රශ්න පැන නගී.
තව දුරටත් කියවන්න