ගොඩබෑමේ ඇස්ටිල්බ්

වැඩෙන ඇස්ටිල්බා වල සූක්ෂ්මතාව: නවකයින් සඳහා උපදෙස්

රැකබලා ගැනීමේ පහසුව - මෙය බොහෝ විට ශාකයක් ගෙවතු හිමියන්ගේ ප්‍රියතම එකක් බවට පත් කළ හැකි ප්‍රධාන නිර්ණායකයකි. නිදසුනක් වශයෙන්, සෙවන සහිත වත්තක ඇස්ටිල්බ් පරිපූර්ණව වැඩෙන අතර විවිධ වර්ණවලින් යුත් අසාමාන්‍ය අංකුර වලින් ඒවා අලංකාර කරයි. ඔවුන්ට තමන් ගැන වැඩි අවධානයක් අවශ්‍ය නොවන අතර, ඔබ කෘෂිකාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ මූලික නීති රීති අනුගමනය කරන්නේ නම්, ඔබට සශ්‍රීක හා පැතිරෙන පඳුරු ලබා ගත හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න