ප්රවර්ගය යාරෝ

යාරෝ: වගාව, ප්‍රජනනය, උද්‍යාන සැලසුම් කිරීමේදී භාවිතය, properties ෂධීය ගුණ
යාරෝ

යාරෝ: වගාව, ප්‍රජනනය, උද්‍යාන සැලසුම් කිරීමේදී භාවිතය, properties ෂධීය ගුණ

යාරෝ යනු උද්‍යානවල පමණක් නොව, තණබිම්, පඩිපෙළ සහ වනාන්තරවල ද වගා කරන ශාකයකි. කාරණය නම් ශාකය විවිධ තත්වයන්ට පහසුවෙන් අනුවර්තනය වන අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම අව්‍යාජ ය. Times ත අතීතයේ සිටම එහි properties ෂධීය ගුණාංග දන්නා අතර වර්තමානයේ සංස්කෘතික ප්‍රභේද භූ දර්ශන නිර්මාණය සඳහා යොදා ගනී.

තව දුරටත් කියවන්න
යාරෝ

යාරෝ: වගාව, ප්‍රජනනය, උද්‍යාන සැලසුම් කිරීමේදී භාවිතය, properties ෂධීය ගුණ

යාරෝ යනු උද්‍යානවල පමණක් නොව, තණබිම්, පඩිපෙළ සහ වනාන්තරවල ද වගා කරන ශාකයකි. කාරණය නම් ශාකය විවිධ තත්වයන්ට පහසුවෙන් අනුවර්තනය වන අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම අව්‍යාජ ය. Times ත අතීතයේ සිටම එහි properties ෂධීය ගුණාංග දන්නා අතර වර්තමානයේ සංස්කෘතික ප්‍රභේද භූ දර්ශන නිර්මාණය සඳහා යොදා ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න