ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී තම අස්වන්න රෝපණය කිරීම

අපි වැටීම තුළ මිහිරි චෙරි වගා කරමු: ප්‍රායෝගික උපදෙස්
සරත් සෘතුවේ දී තම අස්වන්න රෝපණය කිරීම

අපි වැටීම තුළ මිහිරි චෙරි වගා කරමු: ප්‍රායෝගික උපදෙස්

සෑම ගෙවතු ගසක්ම සිටුවීමට එහි ලක්ෂණ ඇත. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ වැටීම තුළ මිහිරි චෙරි ගසක් සිටුවීම සඳහා වන මූලික නීති පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමයි. සියල්ලට පසු, ඔබේ ගෙවත්තේ ගසක් මිලදී ගැනීම හා සිටුවීම පමණක් නොව, සුදුසු ස්ථානය හා පස තෝරා ගැනීම, වළ සහ රෝපණය සඳහා ඉතා චෙරි සකස් කිරීම වැදගත් වේ. පැළ සිටුවීමෙන් පසු එය රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රධාන උපදෙස් අපි බෙදා ගනිමු.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී තම අස්වන්න රෝපණය කිරීම

අපි වැටීම තුළ මිහිරි චෙරි වගා කරමු: ප්‍රායෝගික උපදෙස්

සෑම ගෙවතු ගසක්ම සිටුවීමට එහි ලක්ෂණ ඇත. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ වැටීම තුළ මිහිරි චෙරි ගසක් සිටුවීම සඳහා වන මූලික නීති පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීමයි. සියල්ලට පසු, ඔබේ ගෙවත්තේ ගසක් මිලදී ගැනීම හා සිටුවීම පමණක් නොව, සුදුසු ස්ථානය හා පස තෝරා ගැනීම, වළ සහ රෝපණය සඳහා ඉතා චෙරි සකස් කිරීම වැදගත් වේ. පැළ සිටුවීමෙන් පසු එය රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රධාන උපදෙස් අපි බෙදා ගනිමු.
තව දුරටත් කියවන්න