නාගමි කුම්කට්

කුම්කට් විශේෂ සහ ඒවායේ විස්තරය

ලෝකයේ කුඩාම පැඟිරි වලට බොහෝ නම් ඇත: නිල - වාසනාව, ජපන් - කිංකන් (රන් තැඹිලි), චීන - කුම්කට් (රන් ඇපල්). තැඹිලි, ලෙමන් සහ මැන්ඩරින් වල ගුණාංග එක් අද්විතීය පලතුරක් තුළ සංයෝජනය වී ඇති අතර බොහෝ විට එය කුම්කට් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම රසවත් ශාකය වර්ග කිහිපයක් ඇති අතර, අපි තවදුරටත් ඉගෙන ගන්නෙමු.
තව දුරටත් කියවන්න