ප්රවර්ගය දකුණු දුන්න

බීජ පැළ වපුරන විට බීජ වලින් ළූණු වගා කරන්නේ කෙසේද?
දකුණු දුන්න

බීජ පැළ වපුරන විට බීජ වලින් ළූණු වගා කරන්නේ කෙසේද?

මිනිස් සිරුර පමණක් නොව එය රෝපණය කළ ඇඳන් ද සුව කිරීමට ලූනු වලට හැකිය. ගෙවතු වගා කරන්නන් එය එතරම් වගා කිරීමට ප්‍රිය කරන්නේ මේ හේතුව නිසා වන අතර, එම හේතුව නිසාම අද අපි බීජ වලින් ළූණු වගා කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරමු. බීජ වලින් ළූණු සිටුවීමේ වාසි මොනවාද? ඩැචා හිමිකරුවන් සහ ගම්වාසීන් බොහෝ දෙනෙක් වගා කිරීම සඳහා ළූණු බීජ පැල භාවිතා කිරීමට පුරුදුව සිටිති. බෝගය ඉතා හොඳ බැවින් බීජ පැල කරදර විය යුතු නැත.

තව දුරටත් කියවන්න
දකුණු දුන්න

බීජ පැළ වපුරන විට බීජ වලින් ළූණු වගා කරන්නේ කෙසේද?

මිනිස් සිරුර පමණක් නොව එය රෝපණය කළ ඇඳන් ද සුව කිරීමට ලූනු වලට හැකිය. ගෙවතු වගා කරන්නන් එය එතරම් වගා කිරීමට ප්‍රිය කරන්නේ මේ හේතුව නිසා වන අතර, එම හේතුව නිසාම අද අපි බීජ වලින් ළූණු වගා කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරමු. බීජ වලින් ළූණු සිටුවීමේ වාසි මොනවාද? ඩැචා හිමිකරුවන් සහ ගම්වාසීන් බොහෝ දෙනෙක් වගා කිරීම සඳහා ළූණු බීජ පැල භාවිතා කිරීමට පුරුදුව සිටිති. බෝගය ඉතා හොඳ බැවින් බීජ පැල කරදර විය යුතු නැත.
තව දුරටත් කියවන්න