ප්රවර්ගය ඔක්සිජන්

ඔක්සිජන්: භාවිතා, ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඔක්සිජන්

ඔක්සිජන්: භාවිතා, ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

පොදු ඇඹුල් - ඔලීසී පවුලට අයත් තනි හෝ බහු වාර්ෂික ඔසු හෝ පඳුරු ශාකයකි. ආම්ලික ප්‍රභේද විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. පැලෑටි වල පවත්නා කොටස සඳහා, දිගටි දඩු කැබලි මත කොළ තුනක්, හතරක් හෝ පහක් ඇති අතර ඒවා යාන්ත්‍රික උත්තේජනය යටතේ නැවී, වර්ෂාපතනයෙන් හා හිරු එළියෙන් දැවී යයි.

තව දුරටත් කියවන්න
ඔක්සිජන්

ඔක්සිජන්: භාවිතා, ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

පොදු ඇඹුල් - ඔලීසී පවුලට අයත් තනි හෝ බහු වාර්ෂික ඔසු හෝ පඳුරු ශාකයකි. ආම්ලික ප්‍රභේද විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. පැලෑටි වල පවත්නා කොටස සඳහා, දිගටි දඩු කැබලි මත කොළ තුනක්, හතරක් හෝ පහක් ඇති අතර ඒවා යාන්ත්‍රික උත්තේජනය යටතේ නැවී, වර්ෂාපතනයෙන් හා හිරු එළියෙන් දැවී යයි.
තව දුරටත් කියවන්න