ප්රවර්ගය විවෘත ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම

ඩැචාහි කලු මල්බීරි වර්ධනය වේ
විවෘත ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම

ඩැචාහි කලු මල්බීරි වර්ධනය වේ

කළු මල්බෙරි - මල්බෙරි, සුදු මල්බෙරිගේ සමීප relative ාතියෙකි. ගස් බෙරි වල වර්ණය හා රසය අනුව පමණක් නොව (කළු සුවඳ හා පැණිරසයි), සේද පණුවා සුදු මල්බෙරි වල මෘදු කොළ වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. කළු මල්බෙරි: විස්තරය මල්බෙරි ගස් වගා කරනු ලබන්නේ සේද පණුවන් දළඹුවන් බෝ කිරීම සඳහා ය.

තව දුරටත් කියවන්න
විවෘත ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම

ඩැචාහි කලු මල්බීරි වර්ධනය වේ

කළු මල්බෙරි - මල්බෙරි, සුදු මල්බෙරිගේ සමීප relative ාතියෙකි. ගස් බෙරි වල වර්ණය හා රසය අනුව පමණක් නොව (කළු සුවඳ හා පැණිරසයි), සේද පණුවා සුදු මල්බෙරි වල මෘදු කොළ වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. කළු මල්බෙරි: විස්තරය මල්බෙරි ගස් වගා කරනු ලබන්නේ සේද පණුවන් දළඹුවන් බෝ කිරීම සඳහා ය.
තව දුරටත් කියවන්න