ප්රවර්ගය බ්‍රොයිලර් කුකුළන් සඳහා විටමින්

බ්‍රොයිලර් කුකුළන්ට දිය යුතු විටමින් මොනවාද
බ්‍රොයිලර් කුකුළන් සඳහා විටමින්

බ්‍රොයිලර් කුකුළන්ට දිය යුතු විටමින් මොනවාද

බ්‍රොයිලර් යනු සුරතල් සතෙකුගේ මුල් පරිණත දෙමුහුන් වර්ගයකි, මේ අවස්ථාවේ දී කුකුළු මස්, විවිධ වර්ගවල පුද්ගලයින් තරණය කිරීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස ලබා ගන්නා ලදී. එවැනි සතුන්ගේ ප්රධාන ලක්ෂණය වන්නේ දැඩි බර වැඩිවීමයි. ඉතින්, වයස අවුරුදු 7 වන විට තරුණ බ්‍රොයිලර් කුකුළන් කිලෝග්‍රෑම් 2.5 ක් පමණ ලබා ගනී. යෞවනයන්ට ඉක්මනින් බර වැඩිවීම සඳහා ඔවුන්ට හොඳ පෝෂණය අවශ්‍ය වන අතර එයට විටමින් සංකීර්ණ ඇතුළත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බ්‍රොයිලර් කුකුළන් සඳහා විටමින්

බ්‍රොයිලර් කුකුළන්ට දිය යුතු විටමින් මොනවාද

බ්‍රොයිලර් යනු සුරතල් සතෙකුගේ මුල් පරිණත දෙමුහුන් වර්ගයකි, මේ අවස්ථාවේ දී කුකුළු මස්, විවිධ වර්ගවල පුද්ගලයින් තරණය කිරීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස ලබා ගන්නා ලදී. එවැනි සතුන්ගේ ප්රධාන ලක්ෂණය වන්නේ දැඩි බර වැඩිවීමයි. ඉතින්, වයස අවුරුදු 7 වන විට තරුණ බ්‍රොයිලර් කුකුළන් කිලෝග්‍රෑම් 2.5 ක් පමණ ලබා ගනී. යෞවනයන්ට ඉක්මනින් බර වැඩිවීම සඳහා ඔවුන්ට හොඳ පෝෂණය අවශ්‍ය වන අතර එයට විටමින් සංකීර්ණ ඇතුළත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න