ප්රවර්ගය ප්‍රයෝජනවත් ඇප්රිකොට් ඇටයේ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්රයෝජනවත් හා සුව ගුණ
ප්‍රයෝජනවත් ඇප්රිකොට් ඇටයේ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්රයෝජනවත් හා සුව ගුණ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ දීප්තිමත් සීනි පලතුරු සහිත ගසක් වන අතර එය කුසගින්න තෘප්තිමත් කරන අතර ප්රයෝජනවත් මූලද්රව්ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඇප්රිකොට් ඇටයේ ආමේනියාවේ සිට ස්ලාව් ජාතිකයන් වෙත පැමිණියද චීනයෙන් එය බෙදා හැරීම ආරම්භ විය. ඇප්රිකොට් ඇටයේ රසායනික සංයුතිය ඇප්රිකොට් ඇටයේ සියලුම කොටස් ඉතා ත්යාගශීලී රසායනික සංයුතියක් ඇත. පොත්ත ටැනින් වලින් පොහොසත් ය, ලී ෆ්ලේවනොයිඩ්, කොළ වල ෆීනෝල් ​​කාබනික් සහ ඇස්කෝර්බික් අම්ල අඩංගු වන අතර මල් වල කැරොටින් අඩංගු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ප්‍රයෝජනවත් ඇප්රිකොට් ඇටයේ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්රයෝජනවත් හා සුව ගුණ

ඇප්රිකොට් ඇටයේ දීප්තිමත් සීනි පලතුරු සහිත ගසක් වන අතර එය කුසගින්න තෘප්තිමත් කරන අතර ප්රයෝජනවත් මූලද්රව්ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඇප්රිකොට් ඇටයේ ආමේනියාවේ සිට ස්ලාව් ජාතිකයන් වෙත පැමිණියද චීනයෙන් එය බෙදා හැරීම ආරම්භ විය. ඇප්රිකොට් ඇටයේ රසායනික සංයුතිය ඇප්රිකොට් ඇටයේ සියලුම කොටස් ඉතා ත්යාගශීලී රසායනික සංයුතියක් ඇත. පොත්ත ටැනින් වලින් පොහොසත් ය, ලී ෆ්ලේවනොයිඩ්, කොළ වල ෆීනෝල් ​​කාබනික් සහ ඇස්කෝර්බික් අම්ල අඩංගු වන අතර මල් වල කැරොටින් අඩංගු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න