ප්රවර්ගය හෝයා කෙරී

ඛෝයි වර්ග, වඩාත්ම ජනප්‍රිය විස්තරය
හෝයා කෙරී

ඛෝයි වර්ග, වඩාත්ම ජනප්‍රිය විස්තරය

වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ හොයා වර්ග නම් එකහමාරක් - දුසිම් දෙකක් නම් වේ (මුළු තුන්සියයක් පමණ ඇත). ආසියාවේ වැසි වනාන්තරවලින්, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් සහ ඕෂනියාවේ සිට අප වෙත පැමිණි සදාහරිත ලියානා, උණුසුමට ප්‍රිය කරයි. අපේ දේශගුණය තුළ, හෝයූ බෝ කරනු ලබන්නේ ගෘහස්ථ ශාකයක් ලෙස පමණි (වීදියේ එය නඩත්තු කළ හැක්කේ ගිම්හානයේදී පමණි).

තව දුරටත් කියවන්න
හෝයා කෙරී

ඛෝයි වර්ග, වඩාත්ම ජනප්‍රිය විස්තරය

වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ හොයා වර්ග නම් එකහමාරක් - දුසිම් දෙකක් නම් වේ (මුළු තුන්සියයක් පමණ ඇත). ආසියාවේ වැසි වනාන්තරවලින්, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් සහ ඕෂනියාවේ සිට අප වෙත පැමිණි සදාහරිත ලියානා, උණුසුමට ප්‍රිය කරයි. අපේ දේශගුණය තුළ, හෝයූ බෝ කරනු ලබන්නේ ගෘහස්ථ ශාකයක් ලෙස පමණි (වීදියේ එය නඩත්තු කළ හැක්කේ ගිම්හානයේදී පමණි).
තව දුරටත් කියවන්න