වර්ධනය වන කොමඩු

වර්ග කොමඩු ගෙඩියක් වගා කළ හැක්කේ කෙසේද?

කොමඩු - බෙරී, රීතියක් ලෙස, පැණිරස හා වටකුරු. එහෙත්, ඔහු ද, පුද්ගලයෙකුට අසාමාන්ය අසාමාන්ය විය හැකිය. වැඩි කලකට පෙර ලෝකය එහි ic නක ස්වරූපය කෙරෙහි උනන්දුවක් දැක්වීය. මෙය කළ හැක්කේ කෙසේද සහ තනිවම cub න බෙරී වගා කළ හැකිද? ඝන වතුර කොමඩු වල ඇති වාසි කුබික් කොමඩු - වසර 30 කට පෙර ප්රසිද්ධියට පත් වූ ජපානයෙන් නිර්මාණයකි.
තව දුරටත් කියවන්න