ප්රවර්ගය ලෝකඩ කුරුමිණියා

Bronzovka රන්වන්: පළිබෝධ හානි සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද
ලෝකඩ කුරුමිණියා

Bronzovka රන්වන්: පළිබෝධ හානි සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද

කුරුමිණියා-බ්‍රොන්සොව්කා සාපේක්ෂව මෑතකදී Gardeners සහ Gardeners හි හිසරදයක් බවට පත්විය. දිගු කලක් තිස්සේ මෙම අසාමාන්ය සුන්දර කෘමීන්වල විචිත්ර වික්රියා හා පියාපත් සහිත කෘමීන් අනතුරුදායක පලිබෝධයක් බව විශ්වාස කිරීමට අපහසු විය. ඔහුගේ ආශාවේ පරමාර්ථය වන්නේ පලතුරු ගස්, එළවළු සහ අලංකාර පැලෑටි වල මල් ය.

තව දුරටත් කියවන්න
ලෝකඩ කුරුමිණියා

Bronzovka රන්වන්: පළිබෝධ හානි සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද

කුරුමිණියා-බ්‍රොන්සොව්කා සාපේක්ෂව මෑතකදී Gardeners සහ Gardeners හි හිසරදයක් බවට පත්විය. දිගු කලක් තිස්සේ මෙම අසාමාන්ය සුන්දර කෘමීන්වල විචිත්ර වික්රියා හා පියාපත් සහිත කෘමීන් අනතුරුදායක පලිබෝධයක් බව විශ්වාස කිරීමට අපහසු විය. ඔහුගේ ආශාවේ පරමාර්ථය වන්නේ පලතුරු ගස්, එළවළු සහ අලංකාර පැලෑටි වල මල් ය.
තව දුරටත් කියවන්න