ප්රවර්ගය මිදි පෝෂණය කිරීම

මිදි සරත් සෘතුවේ ඇඳුම් ඇඳීම සිදු කරන්නේ කෙසේද?
මිදි පෝෂණය කිරීම

මිදි සරත් සෘතුවේ ඇඳුම් ඇඳීම සිදු කරන්නේ කෙසේද?

මිදි සමයේ සරත් සමය ආරම්භ වීමත් සමඟ වෘක්ෂලතාදිය අවසන් වේ. වයින් වගා කරන්නන් අස්වැන්න නෙළා ගෙන ඇති අතර, මේ පිළිබඳ සියලු ගෙවතු වැඩ නතර වන බව පෙනේ. ශාකය විවේක ගැනීමට පටන් ගනී. එහෙත්, මිදි වලින් හොඳ විවේකයක් සඳහා, ඒවායේ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, ලබන වසරේ වඩා හොඳ බෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ අද එහි පොහොර ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
මිදි පෝෂණය කිරීම

මිදි සරත් සෘතුවේ ඇඳුම් ඇඳීම සිදු කරන්නේ කෙසේද?

මිදි සමයේ සරත් සමය ආරම්භ වීමත් සමඟ වෘක්ෂලතාදිය අවසන් වේ. වයින් වගා කරන්නන් අස්වැන්න නෙළා ගෙන ඇති අතර, මේ පිළිබඳ සියලු ගෙවතු වැඩ නතර වන බව පෙනේ. ශාකය විවේක ගැනීමට පටන් ගනී. එහෙත්, මිදි වලින් හොඳ විවේකයක් සඳහා, ඒවායේ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, ලබන වසරේ වඩා හොඳ බෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ අද එහි පොහොර ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න