ප්ලූම්

වර්ධනය වන වගා වර්ග: රෝපණ සහ රැකවරණය

උගත් පන්තිය දිගු කලක් තිස්සේ වගා කර ඇත. මෙම ආකර්ෂණීය හා රසවත් බෙරි කැමති නැති පුද්ගලයෙකු හමුවීම කලාතුරකින් වේ. පිසිනු ලබන්නේ ඕනෑම තැනක ය: ඒවා රසවත් කොම්පෝට්, ජෑම්, කල් තබා ගැනීම සහ සෝස් වර්ග සාදයි. පිසිනු ලබන්නේ ශීත කළ හා වියලන ලද. තවද, ගෘහයක් ඇති අයට විශේෂ උත්සාහයක් නොගෙන විවිධාකාර පිසිනු ලබන්නේ වගා කළ හැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න