ප්රවර්ගය කුරුළු චෙරි

කුරුළු චෙරි වල ප්රයෝජනවත් ගුණාංග සහ භාවිතය
කුරුළු චෙරි

කුරුළු චෙරි වල ප්රයෝජනවත් ගුණාංග සහ භාවිතය

අපගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට කුරුළු චෙරි යනු ලස්සන ගසක් හෝ පඳුරක් වන අතර එය සෑම වසන්තයක්ම පුෂ්ප මංජරියෙහි ආකර්ශනීය හා රසවත් සුවඳැති මල් පොහොට්ටු වලින් සමන්විත වේ. සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේද මෙම ශාකය ඉතා සුලභ වේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවාට ප්‍රතිකාර කිරීමට පෙර, කුරුලු චෙරි වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග හා contraindications යන දෙකම ඇති බව දැන ගැනීම වටී.

තව දුරටත් කියවන්න
කුරුළු චෙරි

කුරුළු චෙරි වල ප්රයෝජනවත් ගුණාංග සහ භාවිතය

අපගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට කුරුළු චෙරි යනු ලස්සන ගසක් හෝ පඳුරක් වන අතර එය සෑම වසන්තයක්ම පුෂ්ප මංජරියෙහි ආකර්ශනීය හා රසවත් සුවඳැති මල් පොහොට්ටු වලින් සමන්විත වේ. සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේද මෙම ශාකය ඉතා සුලභ වේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවාට ප්‍රතිකාර කිරීමට පෙර, කුරුලු චෙරි වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග හා contraindications යන දෙකම ඇති බව දැන ගැනීම වටී.
තව දුරටත් කියවන්න