ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ කිඹුලා

සරත් සෘතුවේ ශාක විශේෂ ප්රධාන වර්ග
සරත් සෘතුවේ කිඹුලා

සරත් සෘතුවේ ශාක විශේෂ ප්රධාන වර්ග

සරත් සෘතුවේ මල් ශාකයක් බහු වාර්ෂික ශාකයක් වන අතර, කොළිකුම් යනු වෙනත් නමකි. මෙම ශාකය බහු වාර්ෂික පවුලේ, බහුල මල් වර්ගයකි. ආසියාවේ (මැද හා බටහිර), අප්රිකාව (උතුරු), යුරෝපය, මධ්යධරණී හි බහුලවම කොලිකුමම් වේ. මල් වර්ග 60 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැන් දන්නා අතර විස්තර කර ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ කිඹුලා

සරත් සෘතුවේ ශාක විශේෂ ප්රධාන වර්ග

සරත් සෘතුවේ මල් ශාකයක් බහු වාර්ෂික ශාකයක් වන අතර, කොළිකුම් යනු වෙනත් නමකි. මෙම ශාකය බහු වාර්ෂික පවුලේ, බහුල මල් වර්ගයකි. ආසියාවේ (මැද හා බටහිර), අප්රිකාව (උතුරු), යුරෝපය, මධ්යධරණී හි බහුලවම කොලිකුමම් වේ. මල් වර්ග 60 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැන් දන්නා අතර විස්තර කර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න