ප්රවර්ගය පැටවුන් ඇති දැඩි කිරීම

ජීවිතයේ මුල් දිනවල කුකුළන් පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද
පැටවුන් ඇති දැඩි කිරීම

ජීවිතයේ මුල් දිනවල කුකුළන් පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද

කුකුළන් නිසි ලෙස සංවිධානාත්මකව පෝෂණය කිරීම - කුරුල්ලන්ගේ වර්ධනය සහ වර්ධනය සඳහා හොඳ මට්ටමක් සහතික කරන ප්රධාන සාධකයයි. පළමු දිනවල කුකුළන් මිය යාම සාමාන්යයෙන් රෝගාබාධවල ප්රතිඵලයක් නොව ආහාරයේ හා ආහාර තෝරා ගැනීමේ දෝෂයන්ය. කුකුළන් සඳහා ආහාර සෑදීමේදී ඔවුන්ගේ හැසිරීම, වයස සහ ක්රියාකාරිත්වය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
පැටවුන් ඇති දැඩි කිරීම

ජීවිතයේ මුල් දිනවල කුකුළන් පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද

කුකුළන් නිසි ලෙස සංවිධානාත්මකව පෝෂණය කිරීම - කුරුල්ලන්ගේ වර්ධනය සහ වර්ධනය සඳහා හොඳ මට්ටමක් සහතික කරන ප්රධාන සාධකයයි. පළමු දිනවල කුකුළන් මිය යාම සාමාන්යයෙන් රෝගාබාධවල ප්රතිඵලයක් නොව ආහාරයේ හා ආහාර තෝරා ගැනීමේ දෝෂයන්ය. කුකුළන් සඳහා ආහාර සෑදීමේදී ඔවුන්ගේ හැසිරීම, වයස සහ ක්රියාකාරිත්වය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න