ප්රවර්ගය බැරලයක පිපි umbers ් umbers ා වැඩීම

බැරල් වල පිපි umbers ් umbers ා වගා කරන්නේ කෙසේද: රෝපණය, රැකවරණය, අස්වැන්න
බැරලයක පිපි umbers ් umbers ා වැඩීම

බැරල් වල පිපි umbers ් umbers ා වගා කරන්නේ කෙසේද: රෝපණය, රැකවරණය, අස්වැන්න

වැඩෙන එළවළු වගාකරුවන් සඳහා විවිධ කෘෂි තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කරයි. ගෘහස්ථ බිම් කැබලි සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ කුටිවල අයිතිකරුවන් විවිධ බහාලුම්වල එළවළු සහ bs ෂධ පැළෑටි වගා කිරීමට පටන් ගත්හ. බැරලයක පිපි umbers ් umbers ා වගා කිරීම හොඳ සහ ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් බවට පත්ව ඇත. ප්රතිලාභ බඳුනක පිපිඤ්ඤා ඇඳන් මත සුපුරුදු රෝපණ වලට වඩා වාසි කිහිපයක් ඇත: අවකාශ ඉතිරි කිරීම; බැරලය ඕනෑම පහසු ස්ථානයක, ඇස්ෆල්ට් හෝ හොඳින් පාගා දැමූ ප්‍රදේශයක පවා තැබිය හැකිය; කලින් අස්වැන්න ලබා ගැනීම; ජලය සහ රැකවරණය සංවිධානය කිරීම පහසුය; අඩු පොහොර ප්රමාණය පිපිඤ්ඤා පිරිසිදු හා එකතු කිරීම පහසුය; වල් මර්ධනය සඳහා අවශ්ය නොවේ; පලිබෝධ සහ පාංශු ඉෙමොලිමන්ට් අඩු බලපෑමක් ඇති කිරීම; මෙම බැරලයක් තීන්ත ආලේප කිරීම සහ තීන්ත ආලේප කිරීම සඳහා හොඳ උද්යාන වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
බැරලයක පිපි umbers ් umbers ා වැඩීම

බැරල් වල පිපි umbers ් umbers ා වගා කරන්නේ කෙසේද: රෝපණය, රැකවරණය, අස්වැන්න

වැඩෙන එළවළු වගාකරුවන් සඳහා විවිධ කෘෂි තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කරයි. ගෘහස්ථ බිම් කැබලි සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ කුටිවල අයිතිකරුවන් විවිධ බහාලුම්වල එළවළු සහ bs ෂධ පැළෑටි වගා කිරීමට පටන් ගත්හ. බැරලයක පිපි umbers ් umbers ා වගා කිරීම හොඳ සහ ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් බවට පත්ව ඇත. ප්රතිලාභ බඳුනක පිපිඤ්ඤා ඇඳන් මත සුපුරුදු රෝපණ වලට වඩා වාසි කිහිපයක් ඇත: අවකාශ ඉතිරි කිරීම; බැරලය ඕනෑම පහසු ස්ථානයක, ඇස්ෆල්ට් හෝ හොඳින් පාගා දැමූ ප්‍රදේශයක පවා තැබිය හැකිය; කලින් අස්වැන්න ලබා ගැනීම; ජලය සහ රැකවරණය සංවිධානය කිරීම පහසුය; අඩු පොහොර ප්රමාණය පිපිඤ්ඤා පිරිසිදු හා එකතු කිරීම පහසුය; වල් මර්ධනය සඳහා අවශ්ය නොවේ; පලිබෝධ සහ පාංශු ඉෙමොලිමන්ට් අඩු බලපෑමක් ඇති කිරීම; මෙම බැරලයක් තීන්ත ආලේප කිරීම සහ තීන්ත ආලේප කිරීම සඳහා හොඳ උද්යාන වේ.
තව දුරටත් කියවන්න