ප්රවර්ගය පිදුරු යට අර්තාපල් සිටුවීම

පිදුරු + වීඩියෝවක් යටතේ පරිපූර්ණ රෝපණ හා වැඩෙන අර්තාපල්
පිදුරු යට අර්තාපල් සිටුවීම

පිදුරු + වීඩියෝවක් යටතේ පරිපූර්ණ රෝපණ හා වැඩෙන අර්තාපල්

අර්තාපල් සිටුවීම තරමක් වෙහෙසකාරී බව කවුරුත් දනිති, ඇත්ත වශයෙන්ම, පිපි umbers ් umbers ා හෝ තක්කාලි සමඟ සැසඳීමක් නැත, නමුත් ඔබට පිටුපසට නැමිය යුතුය. පරිස්සමින් සීසෑමට ලක්වූ ඉඩම් හාරා සිදුරු වලින් පුරවා, රෝපණ ද්‍රව්‍ය හා පොහොර ඒ සෑම එකක් තුළම තබනු ලැබේ. ඊට අමතරව, අපේක්ෂිත අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා, වල් පැලෑටි හා ස්පුඩ් අර්තාපල් අවශ්ය වන අතර, වියළි ගිම්හානයක් තිබේ නම්, ඔබට වැඩි ජලය දැමීම අවශ්ය වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
පිදුරු යට අර්තාපල් සිටුවීම

පිදුරු + වීඩියෝවක් යටතේ පරිපූර්ණ රෝපණ හා වැඩෙන අර්තාපල්

අර්තාපල් සිටුවීම තරමක් වෙහෙසකාරී බව කවුරුත් දනිති, ඇත්ත වශයෙන්ම, පිපි umbers ් umbers ා හෝ තක්කාලි සමඟ සැසඳීමක් නැත, නමුත් ඔබට පිටුපසට නැමිය යුතුය. පරිස්සමින් සීසෑමට ලක්වූ ඉඩම් හාරා සිදුරු වලින් පුරවා, රෝපණ ද්‍රව්‍ය හා පොහොර ඒ සෑම එකක් තුළම තබනු ලැබේ. ඊට අමතරව, අපේක්ෂිත අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා, වල් පැලෑටි හා ස්පුඩ් අර්තාපල් අවශ්ය වන අතර, වියළි ගිම්හානයක් තිබේ නම්, ඔබට වැඩි ජලය දැමීම අවශ්ය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න