රෝස් රෝගය

රෝස මල් ප්රධාන රෝග සහ ඔවුන්ගේ ප්රතිකාර

රෝස මල් රෝග ප්රධාන වශයෙන් ප්ලාස්ටික් පතිකාර කිරීමට, බීජ පැල තෝරාගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන ලද අද්දැකීම් නොලැබූ වගාකරුවන්ගේ මල් ඇඳන් මත දක්නට ලැබේ. ඒ නිසා ඔබ රෝස්බුබ්ස් වියළි, ​​ඇයි මෙම මල් පිළිබඳ ප්රධාන රෝග සමග කටයුතු කිරීම සඳහා, ඔබ ඔවුන් ගැන සලකන සඳහා උපදෙස් සකස් කර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න