ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී පීච් රැකවරණය

පීච් සඳහා සරත් care තුවේ සත්කාර
සරත් සෘතුවේ දී පීච් රැකවරණය

පීච් සඳහා සරත් care තුවේ සත්කාර

වැටීමකදී පීච් පළතුරු වතුයාය සඳහා නිසි හා උසස් තත්ත්වයේ රැකවරණය විශිෂ්ට අනාගත පීච් බෝගයක් සඳහා යතුර වන අතර, කුමන ක්‍රියාකාරකම් කර ඇත්ද යන්න මත රඳා පවතින්නේ පීච් ශීත cold තුවේ ශීත cold තුවේ සීතල හා උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වලට කොතරම් පහසුවෙන් මුහුණ දෙනු ඇත්ද යන්න මතය. පසෙන් පටන් ගනිමු සීතල කාලගුණය ආරම්භය සඳහා පීච් සකස් කිරීම ආරම්භ වන්නේ පස සකස් කිරීමෙනි.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී පීච් රැකවරණය

පීච් සඳහා සරත් care තුවේ සත්කාර

වැටීමකදී පීච් පළතුරු වතුයාය සඳහා නිසි හා උසස් තත්ත්වයේ රැකවරණය විශිෂ්ට අනාගත පීච් බෝගයක් සඳහා යතුර වන අතර, කුමන ක්‍රියාකාරකම් කර ඇත්ද යන්න මත රඳා පවතින්නේ පීච් ශීත cold තුවේ ශීත cold තුවේ සීතල හා උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වලට කොතරම් පහසුවෙන් මුහුණ දෙනු ඇත්ද යන්න මතය. පසෙන් පටන් ගනිමු සීතල කාලගුණය ආරම්භය සඳහා පීච් සකස් කිරීම ආරම්භ වන්නේ පස සකස් කිරීමෙනි.
තව දුරටත් කියවන්න