ප්රවර්ගය සරත් සෘතුවේ දී මිදි බද්ධ කිරීම

අපි සරත් සෘතුවේ දී මිදි වගා කරමු
සරත් සෘතුවේ දී මිදි බද්ධ කිරීම

අපි සරත් සෘතුවේ දී මිදි වගා කරමු

බැලූ බැල්මට මිදි බද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල බව පෙනේ, නමුත් ඔබ එහි ලක්ෂණ ගැන බැරෑරුම් ලෙස විමසුවහොත් - හිස කැරකැවිය හැකිය. පළමුවෙන්ම - එන්නත් කළ හැකි වර්ග පිළිබඳව, පසුව - එන්නත් කිරීමට පෙර සිදු කළ යුතු බොහෝ අවස්ථා වලදී. නමුත් වැදගත්ම දෙය නම්, එය න්‍යායකින් සන්නද්ධව ඇති අතර පසුව සියල්ල ඔරලෝසු වැඩ මෙන් ගමන් කරනු ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
සරත් සෘතුවේ දී මිදි බද්ධ කිරීම

අපි සරත් සෘතුවේ දී මිදි වගා කරමු

බැලූ බැල්මට මිදි බද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල බව පෙනේ, නමුත් ඔබ එහි ලක්ෂණ ගැන බැරෑරුම් ලෙස විමසුවහොත් - හිස කැරකැවිය හැකිය. පළමුවෙන්ම - එන්නත් කළ හැකි වර්ග පිළිබඳව, පසුව - එන්නත් කිරීමට පෙර සිදු කළ යුතු බොහෝ අවස්ථා වලදී. නමුත් වැදගත්ම දෙය නම්, එය න්‍යායකින් සන්නද්ධව ඇති අතර පසුව සියල්ල ඔරලෝසු වැඩ මෙන් ගමන් කරනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න