ග්ලැඩියුලස් ගාටර්

විශේෂාංග ග්ලැඩියුලස් සඳහා සත්කාර කරයි

ග්ලැඩියෝලි යනු තේජාන්විත හා ලස්සන මල් ය. ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ඒවා වර්ධනය කිරීම සඳහා, ඔබ ශාක රැකවරණය පිළිබඳ සමහර ශිල්පීය ක්‍රම මෙන්ම එය සිටුවීමේදී භාවිතා කරන ශිල්පක්‍රම ද දැන සිටිය යුතුය. ඔබට ඔබේම කුමන්ත්‍රණයක් නොමැති නම්, ග්ලැඩියුලස් නිවසේදී වගා කළ හැකිය. රෝපණය සඳහා බල්බ සකස් කරන්නේ කෙසේද ග්ලැඩියුලස් සිටුවීමට පෙර, ඔබ ශාක බල්බය ප්‍රවේශමෙන් සලකා බැලිය යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න