ප්රවර්ගය නට් සිටුවීම

කළු walnut: ගසක් වැඩීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල
නට් සිටුවීම

කළු walnut: ගසක් වැඩීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

මෙම ගස ජුග්ලාන්ස් කුලයට අයත් විශාලතම එකකි. උතුරු ඇමරිකාවේ පරිණත කළු walnut මීටර් 50 ක උසකින් සහ මීටර් 2 ක විෂ්කම්භයකින් යුක්ත වේ.අපේ රටේ ගස දෙවන මහලේ සිට වගා කෙරේ. XVIII සියවස. පස්වන දශකය තුළ මධ්‍යම රුසියාවේ ගෙඩි උපරිම උස මීටර් 15-18 දක්වා වන අතර කඳ විෂ්කම්භය 30-50 සෙ.මී.

තව දුරටත් කියවන්න
නට් සිටුවීම

කළු walnut: ගසක් වැඩීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

මෙම ගස ජුග්ලාන්ස් කුලයට අයත් විශාලතම එකකි. උතුරු ඇමරිකාවේ පරිණත කළු walnut මීටර් 50 ක උසකින් සහ මීටර් 2 ක විෂ්කම්භයකින් යුක්ත වේ.අපේ රටේ ගස දෙවන මහලේ සිට වගා කෙරේ. XVIII සියවස. පස්වන දශකය තුළ මධ්‍යම රුසියාවේ ගෙඩි උපරිම උස මීටර් 15-18 දක්වා වන අතර කඳ විෂ්කම්භය 30-50 සෙ.මී.
තව දුරටත් කියවන්න