ප්රවර්ගය යටත් විජිත මුතු

කොලොනොවිඩ්නි පෙයාර්ස්: ප්‍රභේද, රැකවරණය සහ රෝපණය පිළිබඳ උපදෙස්
යටත් විජිත මුතු

කොලොනොවිඩ්නි පෙයාර්ස්: ප්‍රභේද, රැකවරණය සහ රෝපණය පිළිබඳ උපදෙස්

විවිධ තීරු ගස් වාමන පළතුරු වර්ග වලට අයත් වේ. මෙම ගස් තරමක් කුඩා වන අතර ඒවා සාමාන්‍ය ගෙවතු ගස්වලට වඩා උසින් අඩුය. අසාමාන්ය පෙනුම නිසා මෙම විවිධ ශාක වලට "තීරු" වැනි සිත්ගන්නාසුලු නමක් ලැබුණි, එය තීරුවට බෙහෙවින් සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
යටත් විජිත මුතු

කොලොනොවිඩ්නි පෙයාර්ස්: ප්‍රභේද, රැකවරණය සහ රෝපණය පිළිබඳ උපදෙස්

විවිධ තීරු ගස් වාමන පළතුරු වර්ග වලට අයත් වේ. මෙම ගස් තරමක් කුඩා වන අතර ඒවා සාමාන්‍ය ගෙවතු ගස්වලට වඩා උසින් අඩුය. අසාමාන්ය පෙනුම නිසා මෙම විවිධ ශාක වලට "තීරු" වැනි සිත්ගන්නාසුලු නමක් ලැබුණි, එය තීරුවට බෙහෙවින් සමාන ය.
තව දුරටත් කියවන්න