ප්රවර්ගය ඕට්

ඕට්ස් කසාය: ප්‍රයෝජනවත් දේ, සලකන්නේ කුමක්ද, සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ ගන්නේ කෙසේද
ඕට්

ඕට්ස් කසාය: ප්‍රයෝජනවත් දේ, සලකන්නේ කුමක්ද, සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ ගන්නේ කෙසේද

පුරාණ ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් සහ සුව කරන්නන් දිනපතා ඕට් මස් සුප් හොද්ද පිළිගැනීමට කැඳවූහ. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නිර්මාතෘ වන හිපොක්‍රටීස් පවසන පරිදි, නොපෙනෙන ශාකයක් අසාමාන්‍ය බලයක් ඇති අතර, බොහෝ රෝග සුව කරයි, සියලු අවයවවල ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරයි, රෝග වලට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි.

තව දුරටත් කියවන්න
ඕට්

ඕට්ස් කොළ පොහොර ලෙස වපුරන ආකාරය

නිපුණ ගොවිතැන යනු සමස්ත විද්‍යාවකි. විශාල ඉඩමක් මිලට ගැනීම සහ ඒ මත යම් බෝගයක් සිටුවීම යනු හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සහ විශාල මුදලක් උපයා ගැනීම නොවේ. කෘෂි කාර්මික සංකීර්ණයේ සෑම විස්තරයක්ම හා විස්තරයක්ම වැදගත් වන්නේ ශාක හා බෝග සඳහා විශේෂ ප්‍රවේශයක් හා රැකවරණයක් අවශ්‍ය වන අතර වර්ධනය හා සංවර්ධනය සඳහා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සපයන භූමිය පොහොර යෙදිය යුතු අතර සජීවී සංස්කෘතීන්ට වඩා නොඅඩු ක්‍රියාවලියකි.
තව දුරටත් කියවන්න
ඕට්

ඕට්ස් කසාය: ප්‍රයෝජනවත් දේ, සලකන්නේ කුමක්ද, සාදා ගන්නේ කෙසේද සහ ගන්නේ කෙසේද

පුරාණ ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් සහ සුව කරන්නන් දිනපතා ඕට් මස් සුප් හොද්ද පිළිගැනීමට කැඳවූහ. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නිර්මාතෘ වන හිපොක්‍රටීස් පවසන පරිදි, නොපෙනෙන ශාකයක් අසාමාන්‍ය බලයක් ඇති අතර, බොහෝ රෝග සුව කරයි, සියලු අවයවවල ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරයි, රෝග වලට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි.
තව දුරටත් කියවන්න