ප්රවර්ගය ඇන්ඩ්‍රොමීඩා

ඇන්ඩ්‍රොමීඩා (වගුරුබිම්, වල් රෝස්මරී, බේබදු සහ පරිභෝජන තණකොළ) රැකබලා ගන්නා ආකාරය
ඇන්ඩ්‍රොමීඩා

ඇන්ඩ්‍රොමීඩා (වගුරුබිම්, වල් රෝස්මරී, බේබදු සහ පරිභෝජන තණකොළ) රැකබලා ගන්නා ආකාරය

ඇන්ඩ්‍රොමීඩා බොහෝ ගෘහස්ථ Gardeners දන්නා කරුණකි. මෙම සුන්දර සදාහරිත ශාකයට ඕනෑම භූ දර්ශනයක් අලංකාර කළ හැකිය. සෑම වසරකම මෙම විදේශීය පඳුරු වැඩි වැඩියෙන් පුරප්පාඩු වූ ප්‍රදේශ ජයගෙන භූ දර්ශන කලාවේ සැබෑ ඉස්මතු කිරීමක් වන්නේ එබැවිනි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ශාකය නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේද සහ ඒ සඳහා ප්‍රශස්ත තත්වයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්ද යන්න සෑම දෙනාම නොදනිති.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇන්ඩ්‍රොමීඩා

ඇන්ඩ්‍රොමීඩා (වගුරුබිම්, වල් රෝස්මරී, බේබදු සහ පරිභෝජන තණකොළ) රැකබලා ගන්නා ආකාරය

ඇන්ඩ්‍රොමීඩා බොහෝ ගෘහස්ථ Gardeners දන්නා කරුණකි. මෙම සුන්දර සදාහරිත ශාකයට ඕනෑම භූ දර්ශනයක් අලංකාර කළ හැකිය. සෑම වසරකම මෙම විදේශීය පඳුරු වැඩි වැඩියෙන් පුරප්පාඩු වූ ප්‍රදේශ ජයගෙන භූ දර්ශන කලාවේ සැබෑ ඉස්මතු කිරීමක් වන්නේ එබැවිනි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ශාකය නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේද සහ ඒ සඳහා ප්‍රශස්ත තත්වයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්ද යන්න සෑම දෙනාම නොදනිති.
තව දුරටත් කියවන්න