ප්රවර්ගය නයිට්රජන් පොහොර

නිසි ගොඩබෑම සහ ඇලිසම් සඳහා සත්කාර කිරීම
නයිට්රජන් පොහොර

නිසි ගොඩබෑම සහ ඇලිසම් සඳහා සත්කාර කිරීම

එය විසිතුරු පැළෑටියක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වනු ඇත - ඇලිසම්. බීජ පැල මත ඇලිසම් වපුරන්නේ කෙසේද සහ එය රැකබලා ගන්නේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරු දෙන්නෙමු. මෙම ලිපියෙන් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් නොව ශාකය පිළිබඳ රසවත් කරුණු ද සොයාගත හැකිය. ඔබ දන්නවාද? පුරාණ කාලයේදී බුරාචොක් කුලයට අයත් ශාකයක් ජලභීතිකා රෝගයට එරෙහිව භාවිතා කරන ලද අතර එහි ලතින් නම වන ලැට් සාක්ෂි දරයි.

තව දුරටත් කියවන්න
නයිට්රජන් පොහොර

නිසි ගොඩබෑම සහ ඇලිසම් සඳහා සත්කාර කිරීම

එය විසිතුරු පැළෑටියක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වනු ඇත - ඇලිසම්. බීජ පැල මත ඇලිසම් වපුරන්නේ කෙසේද සහ එය රැකබලා ගන්නේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරු දෙන්නෙමු. මෙම ලිපියෙන් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් නොව ශාකය පිළිබඳ රසවත් කරුණු ද සොයාගත හැකිය. ඔබ දන්නවාද? පුරාණ කාලයේදී බුරාචොක් කුලයට අයත් ශාකයක් ජලභීතිකා රෝගයට එරෙහිව භාවිතා කරන ලද අතර එහි ලතින් නම වන ලැට් සාක්ෂි දරයි.
තව දුරටත් කියවන්න