ප්රවර්ගය වැලන්ටයින්

තක්කාලි ඉදුණු වර්ග තෝරා
වැලන්ටයින්

තක්කාලි ඉදුණු වර්ග තෝරා

සෑම උයන්පල්ලෙක්ම, වෙබ් අඩවියේ තක්කාලි රෝපණය කරමින්, අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් එළවළු අස්වැන්න නෙළන කාලය උපරිම කරගන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කළ අතර, එය සෑම කෙනෙකුටම බෙහෙවින් ආදරය කරයි. මුල් ඉදුණු තක්කාලි ප්‍රභේද බොහෝමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ, මන්ද සීතල හා විටමින් නොමැතිකම නිසා රසවත් පමණක් නොව ප්‍රයෝජනවත් සලාදයක් සෑදීමට මට අවශ්‍යය.

තව දුරටත් කියවන්න
වැලන්ටයින්

තක්කාලි ඉදුණු වර්ග තෝරා

සෑම උයන්පල්ලෙක්ම, වෙබ් අඩවියේ තක්කාලි රෝපණය කරමින්, අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් එළවළු අස්වැන්න නෙළන කාලය උපරිම කරගන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කළ අතර, එය සෑම කෙනෙකුටම බෙහෙවින් ආදරය කරයි. මුල් ඉදුණු තක්කාලි ප්‍රභේද බොහෝමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ, මන්ද සීතල හා විටමින් නොමැතිකම නිසා රසවත් පමණක් නොව ප්‍රයෝජනවත් සලාදයක් සෑදීමට මට අවශ්‍යය.
තව දුරටත් කියවන්න