ප්රවර්ගය මකුළු මයිටා

කොහියා - ඔබේ තණකොළ අලංකාර කිරීම
මකුළු මයිටා

කොහියා - ඔබේ තණකොළ අලංකාර කිරීම

කොහියා පෙනුම කෙබඳුදැයි උද්‍යාන හිමියන් ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. නමුත් පෞද්ගලිකව, කොසු සෑදූ ශාකයේ ඡායාරූප, සියල්ලම දැක ඇති. සෞන්දර්යාත්මකව ප්රියජනක සහ සිහින් කොහියා භාවිතය සඳහා අසීමිත අවස්ථාවන් ලබා දෙයි. කුරුල්ලන්ට ස්තූතිවන්ත වන විට, මීට පෙර භාවිතා කරන ලද ශාක සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ලද ශාකය, වර්තමානයේ දී දීප්තිමත් වර්ණ ගණනාවක් තුළ නව ජීවිතයක් සොයාගෙන ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
මකුළු මයිටා

කොහියා - ඔබේ තණකොළ අලංකාර කිරීම

කොහියා පෙනුම කෙබඳුදැයි උද්‍යාන හිමියන් ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. නමුත් පෞද්ගලිකව, කොසු සෑදූ ශාකයේ ඡායාරූප, සියල්ලම දැක ඇති. සෞන්දර්යාත්මකව ප්රියජනක සහ සිහින් කොහියා භාවිතය සඳහා අසීමිත අවස්ථාවන් ලබා දෙයි. කුරුල්ලන්ට ස්තූතිවන්ත වන විට, මීට පෙර භාවිතා කරන ලද ශාක සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ලද ශාකය, වර්තමානයේ දී දීප්තිමත් වර්ණ ගණනාවක් තුළ නව ජීවිතයක් සොයාගෙන ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න