ප්රවර්ගය වියළි පලතුරු

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications
වියළි පලතුරු

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications

දිනයන් යනු තල් ගස්වල fruits ල වේ. ඔවුන්ගේ පෝෂණ ගුණය සඳහා ඔවුන් දිගු කලක් තිස්සේ අගය කර ඇත. ඒවායේ රසායනික සංයුතිය සහ ශරීරයට ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ අපි තේරුම් ගන්නෙමු. කැලරි හා රසායනික සංයුතිය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා ඒවා ආහාරමය නිෂ්පාදනයක් වේ (ඒවා ග්ලූකෝස්, ෆ ruct ක්ටෝස්, සුක්‍රෝස් මගින් නිරූපණය කෙරේ).

තව දුරටත් කියවන්න
වියළි පලතුරු

දින: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications

දිනයන් යනු තල් ගස්වල fruits ල වේ. ඔවුන්ගේ පෝෂණ ගුණය සඳහා ඔවුන් දිගු කලක් තිස්සේ අගය කර ඇත. ඒවායේ රසායනික සංයුතිය සහ ශරීරයට ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ අපි තේරුම් ගන්නෙමු. කැලරි හා රසායනික සංයුතිය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා ඒවා ආහාරමය නිෂ්පාදනයක් වේ (ඒවා ග්ලූකෝස්, ෆ ruct ක්ටෝස්, සුක්‍රෝස් මගින් නිරූපණය කෙරේ).
තව දුරටත් කියවන්න
වියළි පලතුරු

Raisin: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ contraindications

මුද්දරප්පලම් වියළි මිදි වන අතර ඒවා නැගෙනහිර හා මධ්‍යධරණි මුහුදේ වඩාත් ජනප්‍රිය වේ. "මිදි" ලෙස පරිවර්තනය වන තුර්කි වචනයෙන් "Üzüm" යන නම පැමිණ ඇත. මුද්දරප්පලම් සහ මිදි බොහෝ පොදු වුවත්, ඒවාට තවමත් විවිධ ගුණාංග හා අරමුණු ඇත. එබැවින්, මෙම නිෂ්පාදනයේ ලක්ෂණ අපි සලකා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න