ප්රවර්ගය මකරා සමය ගැන සැලකිලිමත් වන්න

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
මකර සමය රැකබලා ගැනීම

මකර බීජ සෑන්ඩර් වගා කරන්නේ කෙසේද, බහු වාර්ෂික පැළෑටියක් සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

ගෘහස්ථ ශාක වඩාත් ජනප්‍රිය වර්ගයක් වන්නේ ඩ්‍රැකේනා සැන්ඩර් ය. එය උණ බම්බු වලට බොහෝ සෙයින් සමාන ය. නමුත් ශාකයේ සමානතාවයට ස්තූතිවන්ත වන අතර උණ බම්බු වාසනාව, උණ බම්බු සතුට, වාසනාවන්ත උණ බම්බු, උණ බම්බු වැනි නම් ලැබුණි. ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න