මකර සමය රැකබලා ගැනීම

මකර බීජ සෑන්ඩර් වගා කරන්නේ කෙසේද, බහු වාර්ෂික පැළෑටියක් සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

ගෘහස්ථ ශාක වඩාත් ජනප්‍රිය වර්ගයක් වන්නේ ඩ්‍රැකේනා සැන්ඩර් ය. එය උණ බම්බු වලට බොහෝ සෙයින් සමාන ය. නමුත් ශාකයේ සමානතාවයට ස්තූතිවන්ත වන අතර උණ බම්බු වාසනාව, උණ බම්බු සතුට, වාසනාවන්ත උණ බම්බු, උණ බම්බු වැනි නම් ලැබුණි. ඔබ දන්නවාද?
තව දුරටත් කියවන්න