ප්රවර්ගය කරාබු නැටි කුළුබඩු

කරාබු නැටි තෙල් ආලේප කරන්නේ කෙසේද, නිෂ්පාදනයේ වාසි සහ හානිය
කරාබු නැටි කුළුබඩු

කරාබු නැටි තෙල් ආලේප කරන්නේ කෙසේද, නිෂ්පාදනයේ වාසි සහ හානිය

මිනිස් ශරීරයේ සෞඛ්ය හා සුන්දරත්වය සඳහා අත්යවශ්ය තෙල්වල ප්රතිලාභ දිගු කාලයක් තිස්සේ ප්රසිද්ධ වී තිබේ. අද, වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් මිල අධික රසායනික ද්‍රව්‍යවලින් බැහැර වීමට නැඹුරු වන අතර විවිධ රෝග වැළැක්වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. විශේෂයෙන් ස්වාභාවික සගන්ධ ෙතල් භාවිතා කරයි. අත්යවශ්ය තෙල් ශාකයේ විවිධ කොටස් වලින් (කොළ, පළතුරු, මල්, බීජ, මුල්) වලින් හුදෙකලා වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කරාබු නැටි කුළුබඩු

කරාබු නැටි තෙල් ආලේප කරන්නේ කෙසේද, නිෂ්පාදනයේ වාසි සහ හානිය

මිනිස් ශරීරයේ සෞඛ්ය හා සුන්දරත්වය සඳහා අත්යවශ්ය තෙල්වල ප්රතිලාභ දිගු කාලයක් තිස්සේ ප්රසිද්ධ වී තිබේ. අද, වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් මිල අධික රසායනික ද්‍රව්‍යවලින් බැහැර වීමට නැඹුරු වන අතර විවිධ රෝග වැළැක්වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි. විශේෂයෙන් ස්වාභාවික සගන්ධ ෙතල් භාවිතා කරයි. අත්යවශ්ය තෙල් ශාකයේ විවිධ කොටස් වලින් (කොළ, පළතුරු, මල්, බීජ, මුල්) වලින් හුදෙකලා වේ.
තව දුරටත් කියවන්න