වාර්ෂික පැල

අයිබරිස්ට් ශාක බ්‍රැචිකෝමා: උයනේ සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

පුද්ගලික කුමන්ත්රණයක් ඇති සියල්ලන්ම නිරන්තරයෙන් නව මල් සොයමින් සිටිති. අවම නඩත්තු කිරීමක් අවශ්‍ය වන රසවත් පැළෑටියක් වන බ්‍රාහිකොමූ වෙත අවධානය යොමු කිරීමට අපි යෝජනා කරමු. ඒ අතරම දීර් color කාලයක් තිස්සේ එහි වර්ණය ගැන සතුටු වෙමු. බ්‍රාහිකොම්ගේ විස්තරය සහ ඡායාරූපය ඇස්ටර් පවුලට අයත් වන අතර එය වසරක නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ශාකයකි, එහි උපන් ස්ථානය ඕස්ට්‍රේලියාවයි.
තව දුරටත් කියවන්න