ප්රවර්ගය ගොන් හදවත

බොහෝ සහ උසස් තත්ත්වයේ: ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන තක්කාලි වර්ග
ගොන් හදවත

බොහෝ සහ උසස් තත්ත්වයේ: ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන තක්කාලි වර්ග

අද, ඕනෑම කලාපයක වගා කළ හැකි විවිධ වර්ගවල තක්කාලි වර්ග තිබේ - එය දකුණු මුහුදු තීරය හෝ උතුරේ දුප්පත් භූමිය වේවා. ඒ සියල්ල දේශගුණය මත රඳා පවතී. නමුත් බොහෝ විට ගෙවතු වගාකරුවන් වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ අස්වැන්න පිළිබඳ ගැටලුව තුළ වන අතර විශේෂයෙන් තක්කාලි වගා කිරීම වාණිජමය අරමුණු සඳහා යොමු කරන විට.

තව දුරටත් කියවන්න
ගොන් හදවත

බොහෝ සහ උසස් තත්ත්වයේ: ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන තක්කාලි වර්ග

අද, ඕනෑම කලාපයක වගා කළ හැකි විවිධ වර්ගවල තක්කාලි වර්ග තිබේ - එය දකුණු මුහුදු තීරය හෝ උතුරේ දුප්පත් භූමිය වේවා. ඒ සියල්ල දේශගුණය මත රඳා පවතී. නමුත් බොහෝ විට ගෙවතු වගාකරුවන් වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ අස්වැන්න පිළිබඳ ගැටලුව තුළ වන අතර විශේෂයෙන් තක්කාලි වගා කිරීම වාණිජමය අරමුණු සඳහා යොමු කරන විට.
තව දුරටත් කියවන්න