ප්රවර්ගය කළු කරන්ට් ඇතුළු වර්ග

කළු මුතු: කළු කරන්ට් ඇතුළු හොඳම ප්රභේද
කළු කරන්ට් ඇතුළු වර්ග

කළු මුතු: කළු කරන්ට් ඇතුළු හොඳම ප්රභේද

ලතින් වචනයක් වන රයිබ්ස් නිග්‍රම් රුසියානු භාෂාවට "කළු කරන්ට් ඇතුළු" ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම කළු "මුතු" වල පල්ප් සහ ඉඟුරු වල කොටසක් වන ප්රයෝජනවත් මූලද්රව්ය මූලද්රව්ය විශාල ප්රමාණයක් නිසා මෙම ශාකයේ බෙරි ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. විටමින් සී, බී, පී, සිට්‍රික් අම්ලය, ග්ලූකෝස්. කළු වියළි මිදි යොදයි වල අඩංගු ප්‍රයෝජනවත් සංයෝගවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙය නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කළු කරන්ට් ඇතුළු වර්ග

කළු මුතු: කළු කරන්ට් ඇතුළු හොඳම ප්රභේද

ලතින් වචනයක් වන රයිබ්ස් නිග්‍රම් රුසියානු භාෂාවට "කළු කරන්ට් ඇතුළු" ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම කළු "මුතු" වල පල්ප් සහ ඉඟුරු වල කොටසක් වන ප්රයෝජනවත් මූලද්රව්ය මූලද්රව්ය විශාල ප්රමාණයක් නිසා මෙම ශාකයේ බෙරි ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. විටමින් සී, බී, පී, සිට්‍රික් අම්ලය, ග්ලූකෝස්. කළු වියළි මිදි යොදයි වල අඩංගු ප්‍රයෝජනවත් සංයෝගවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙය නොවේ.
තව දුරටත් කියවන්න