ප්රවර්ගය ස්වීට් චෙරි

අස්ථි සමඟ චෙරි ජෑම් පිසීම: සරල හා රසවත් වට්ටෝරුව
ස්වීට් චෙරි

අස්ථි සමඟ චෙරි ජෑම් පිසීම: සරල හා රසවත් වට්ටෝරුව

තමන්ගේම ගෙවත්තේ චෙරි ගස්වල ප්‍රීතිමත් හිමිකරුවන්ට දිගු ශීත and තුවකට හා නිසරු වසන්තයකට පසු කෑමට ගත යුතු දේ සමඟ පොරබැදීමට අවශ්‍ය නැත. පැණිරස චෙරි, ස්ට්රෝබෙරි සමඟ, පළමු බෙරි සමඟ අපව සතුටු කරයි, විටමින් සඳහා ආශාවෙන් ජීවියෙක් සිටී. අස්වැන්න පොහොසත් නම්, ශීත for තුව සඳහා කොම්පෝට් සකස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, ඇත්තෙන්ම රසවත් පැණිරස චෙරි ජෑම්.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්වීට් චෙරි

අස්ථි සමඟ චෙරි ජෑම් පිසීම: සරල හා රසවත් වට්ටෝරුව

තමන්ගේම ගෙවත්තේ චෙරි ගස්වල ප්‍රීතිමත් හිමිකරුවන්ට දිගු ශීත and තුවකට හා නිසරු වසන්තයකට පසු කෑමට ගත යුතු දේ සමඟ පොරබැදීමට අවශ්‍ය නැත. පැණිරස චෙරි, ස්ට්රෝබෙරි සමඟ, පළමු බෙරි සමඟ අපව සතුටු කරයි, විටමින් සඳහා ආශාවෙන් ජීවියෙක් සිටී. අස්වැන්න පොහොසත් නම්, ශීත for තුව සඳහා කොම්පෝට් සකස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, ඇත්තෙන්ම රසවත් පැණිරස චෙරි ජෑම්.
තව දුරටත් කියවන්න